Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zwane w skrócie SKKP powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu ostrzeszowskiego.

 

Do zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego należy:

 • Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu;
 • Alarmowanie sił KSRG i podmiotów niezbędnych podczas prowadzonych działań, a także wykonywanie innych zadań związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na terenie gmin stanowiących obszar bezpośredniego działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie;
 • Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych zdarzeniach, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie zdarzeń, których powstanie zostało zgłoszone do SKKP oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia;
 • Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych;
 • Współdziałanie z instytucjami w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich powstania;
 • Powiadamianie przełożonych oraz władz lokalnych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP oraz komputerowych baz danych;
 • Utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z SKKW oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem;
 • Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez: JRG, jednostki KSRG, ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych,
 • Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skuteczne] likwidacji zagrożeń,
 • Realizowanie zadań i postanowień zawartych w Planie ratowniczym powiatu ,
 • Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami.

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zapewnia:

 • stałe współdziałanie z dyspozytorami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innym osobami z poszczególnych podmiotów włączonych do KSRG;
 • alarmowanie odwodów operacyjnych na polecenie SKKW;
 • alarmowanie członków sztabu komendanta powiatowego oraz innych osób ujętych w planach ratowniczych;
 • korzystanie z telefonów alarmowych, poczty elektronicznej i faksów;
 • korzystanie z map operacyjnych;
 • korzystanie z monitoringu pożarowego i monitoringu innych zagrożeń;
 • korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej, pomocniczej i specjalnej;
 • korzystanie z łączności przywoławczej, selektywnego wywołania i alarmowania podmiotów systemu do działań ratowniczych;
 • korzystanie z łączności radiowej, komórkowej oraz przewodowej;
 • współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa;
 • wykorzystanie baz danych operacyjnych;
 • współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;
 • korzystanie ze sprzętu niezbędnego do rejestracji rozmów telefonicznych oraz analizowanie czasu wyjazdu i pobytu zadysponowanych sił i środków do działań ratowniczych;
 • stosowanie innych środków, urządzeń, systemów łączności i metod analizy danych, których wykorzystanie lub użycie może usprawnić działania ratownicze oraz realizację zadań poszczególnych stanowisk.
12144948_1486340095002757_4036890433333946908_n

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:
numer alarmowy 998
tel. +48 62 332 43 71
tel. +48 62 332 43 70