Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie lub upoważniony zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15:30 – 17:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem.

Adres: KP PSP w Ostrzeszowie ul. Sportowa 9, 63-500 Ostrzeszów.

Telefon: +48 47 771 8700

e-mail: kppspostrzeszow@psp.wlkp.pl

Godziny pracy: 7:30-15:30

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie (KP PSP w Ostrzeszowie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KP PSP w Ostrzeszowie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzania UPP), na adres: kppspostrzeszow@psp.wlkp.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do sekretariatu KP PSP w Ostrzeszowie na następujących nośnikach danych:

1. pamięć masowa USB.

2. płyta CD/DVD.

W tym przypadku petentowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KP PSP w Ostrzeszowie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ESP) – zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z póź. zm.), akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF,
  • ODT, TXT,XML,
  • PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,
  • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG