Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

Wersja PDF 2019 – RODO KP PSP Ostrzeszów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie (adres: ul. Sportowa 9,
  63-500 Ostrzeszów tel. +48 47 771 8700, e-mail: kppspostrzeszow@psp.wlkp.pl ).
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: ( 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/ ).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej w ramach tzw. prewencji społecznej – czyli zapobieganiu powstawiania pożarów i innych miejscowych zagrożeń zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 620) w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”.
 4. Państwa dane osobowe w ramach celu określonego w punkcie 3 nie będą przekazywane do innych odbiorców.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia popularyzacji danego przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 3.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu określonego w punkcie 3.
 11. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wersja PDF 2019 – RODO KP PSP Ostrzeszów