Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą kieruje Dowódca, do którego obowiązków
w szczególności należy:

1. utrzymanie jednostki w gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,

2. dysponowanie i dowodzenie siłami i środkami JRG, organizowanie i kierowanie działaniami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

3. organizowanie szkolenia, ćwiczeń i doskonalenia zawodowego w jednostce,

4. prowadzenie szkoleń członków OSP organizowanych przez wydział operacyjno-szkoleniowy,

5. organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń na obiektach przy współpracy i udziale innych wydziałów komendy powiatowej,

6. sporządzanie ocen, analiz, wniosków z przeprowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach na obiektach, przy współpracy i udziale innych wydziałów komendy powiatowej,

7. współpraca i udział w opracowywaniu planów operacyjnych,

8. zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,

9. wnioskowanie w sprawach doboru osób na stanowiska służbowe w JRG oraz w innych sprawach kadrowych do Komendanta Powiatowego,

10. zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,

11. współpraca z innymi wydziałami komendy powiatowej w zakresie wyposażenia JRG i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory,

12. prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe w porozumieniu z wydziałem kontrolno-rozpoznawczym komendy powiatowej, a w szczególności dotyczących :

· zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia,

· przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych,

13. wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania i rozszerzania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń,

14. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi, inspekcjami, strażami na przydzielonym obszarze działania,

15. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy, jak również na zlecenie właściwych organów,

16. prawidłowe, terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw wynikających z zakresu obowiązków oraz zleconych przez przełożonych,

17. odpowiedzialność za mienie powierzone jednostce ratowniczo-gaśniczej,

18. opracowywanie projektów zakresów czynności i zadań dla podległych strażaków oraz ocen ich przydatności do służby,

19. nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń, organizowanie zajęć wychowania fizycznego i sportu w jednostce.

 

Strażacy JRG pełnią służbę według zasad określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie
rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U . Nr 82, poz.
530 z 1997 r.).

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa ekologicznego;

6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;

11) udział w aktualizacji:

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej;

12. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych

Zadania strażaków JRG PSP

Do podstawowych zadań strażaków pełniących służbę w jednostce taktycznej należy w szczególności :

1. pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych,

2. utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości bojowej,

3. posiadanie odpowiednio wysokiej do zajmowanego stanowiska wiedzy i umiejętności zawodowych,

4. posiadanie pełnej sprawności fizycznej,

5. uczestniczenie w szkoleniu organizowanym w czasie służby,

6. rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych

7. zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,

8. przejawianie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie oraz podczas działań ratowniczych,

9. przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.