Informacja dla rolników

Żniwa w większości przypadków zostały już zakończone, o czym świadczą odbywające się w naszym powiecie liczne święta plonów. Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo owoców Waszej ciężkiej pracy.

Wpływają do nas informacje mówiące o niezachowaniu bezpiecznych odległości przy tworzeniu stogów słomy. Odległości te oraz maksymalne rozmiary stogów zostały jasno określone w dziale 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Zgodnie z zapisami § 42 wyżej wymienionego rozporządzenia przy ustawianiu stert lub stogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

  1. od budynków wykonanych z materiałów:
    1. palnych – 30 m,
    1. niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
  2. od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
  3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
  4. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
  5. od lasów i terenów zalesionych – 100 m,
  6. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Ponadto strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5 000 m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Osoby nieprzestrzegające ww. zasad mogą na podstawie art. 82 § 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 821 z późn. zm.)  zostać ukarane mandatem karnym w wysokości od 50 do nawet 500 złotych.

Zadbajmy więc nie tylko o bezpieczeństwo naszych portfeli ale również owoców ciężkiej całorocznej pracy i własnych gospodarstw.